Ayurvedic-Cardiac tonic-Draksharishtam-ayurvedam

Draksharishtam

Bhaishajya Ratnavali 14/73-76, Sharanghar Samhita (M.kh.A.10) (Rajyakshma Chikitsa) Draksharishtam is an Ayurvedic fermented medicine, used mainly in the treatment of respiratory and intestinal disorders. Draksha refers to Raisin (Dry grapes), which is the main ingredient of this product S.No.     Sanskrit Name                            Botanical/English Name                      Parts 1              Draksha                                         Vitis vinifera               …

Draksharishtam Read More »